top of page
Om klimatomställning och hållbarhet

Bok: "Frosseri : man måste väl få unna sig?"
Riksbankens Jubileumsfond 2023.

Sedd ur ett globalt perspektiv och med hänsyn tagen till den klimatkris som vi själva orsakat, är den västerländska konsumtionen av prylar inte bara att betrakta som problematisk, utan faktiskt som en dödssynd, som till slut kan komma att förgöra våra livsbetingelser på jorden. Trots utbredd kunskap om detta tycks det vara svårt att bryta gamla vanor. De allra flesta fortsätter precis som vanligt. Vad beror det på?
Läs PDF online här eller köp boken på denna länk

Skärmbild 2023-07-31 203342.png

Article: "Thinking structures of climate delay: internal deliberations among Swedes with sustainable ambitions"
Environment, Development and Sustainability,
  2023 with Nina Wormbs
Abstract:  It is important to understand how individuals in affluent societies reason around their own actions in relation to climate change. However, much of the research has focused on sceptics and those who have little interest in change. Studying those who want to contribute to a transition and why they fail is also of interest. This study is qualitative and deals with the internal reasoning of a self-selected sample of Swedes with sustainable values who argue in relation to a failed intention. Ca 400 responses were analysed. We used topos theory to identify thinking structures that guide the arguments used to deal with the cognitive dissonance that acting against knowledge and intention results in. The most common ways to argue were to imagine a climate account with possible deposits and withdrawals, or a budget which you strive to keep. Also common was to compare with something or someone that was ”worse”. Redirecting responsibility was also an argument, albeit complicating the issue of responsibility. The limits of reality were used as an excuse for action, whereas articulating the goal conflicts of a less emitting life made choices visible. Finally, the human condition of not always meeting your own standards was mentioned. These arguments only partly overlap common discourses of delay in the public sphere.

tankestruktur .png

Rapport: "Tankestrukturer som hindrar omställning – och hur vi kan överkomma dem"
Miljömålsberedningen 2021
Klimatomställningen går alltför långsamt, trots att vi egentligen har all den kunskap om krisens allvar som behövs för att förstå att läget är akut och handla i enlighet med det. Vi har också gott om tekniker och idéer som, om de realiserades massivt, skulle kunna leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. En stor del av trögheten ligger i våra beteenden. Den här rapporten handlar om tankestrukturer som hindrar omställning och om vad som krävs för att det ska bli fart på oss

cogitatio.png

Article: "Knowledge, Fear, and Conscience: Reasons to Stop Flying Because of Climate Change"
CogiatoPress 2021, with Nina Wormbs
Abstract:  Much research on the societal consequences of climate change has focused on inaction, seeking to explain why societies and individuals do not change according to experts’ recommendations. In this qualitative study, we instead consider people who have changed their behaviour for the sake of the climate: They have stopped travelling by air. We first asked them to elaborate their rationales for the behaviour change. Then, using topos theory to find thought structures, we analysed their 673 open-text answers. Several themes emerged, which together can be regarded as a process of change.

Skärmbild 2023-07-31 210738.png

Article: "Internal Deliberation Defending Climate Harmful Behavior", Argumentation 36, 2022, with Nina Wormbs 

Most people in countries with the highest climate impact per capita are well aware of the climate crisis and do not deny the science. They worry about climate and have climate engaged attitudes. Still, their greenhouse-gas emissions are often high. How can we understand acting contrary to our knowledge? A simple answer is that we do not want to give up on benefits or compromise our quality of life. However, it is painful to live with discrepancies between knowledge and action. To be able to avoid taking the consequences of our knowledge, we deal with the gap by motivating to ourselves that the action is still acceptable. In this article, we use topical analysis to examine such processes of motivation by looking at the internal deliberation of 399 climate engaged people’s accounts of their reasoning when acting against their own knowledge. We found that these topical processes can be described in at least four different ways which we call rationalization, legitimization, justification and imploration. By focusing on topoi we can make visible how individual forms of reasoning interact with culturally developed values, habits and assumptions in creating enthymemes. We believe that these insights can contribute to understanding the conditions for climate transition communication.

scholars_air.png

Article: "Exceptionalism and Evasion: How Scholars Reason About Air Travel"
with Nina Wormbs and Elina Eriksson
Understanding how scholars reason about their own flying habits is important when dealing with the problems of large emissions from academic air travel. This study is based on a travel habits survey with scholars at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. KTH has relatively high emissions from air travel, but at the same time, it has a high profile in matters of sustainability and a lot of research related to this theme.In this study, we look at how scholars reason about how emissions from their flying could be reduced.

1 daSVnLo9HOAENojqVq_RYQ.jpg

Book: "Grounded – Beyond Flygskam"
Fores 2019
, With Nina Wormbs

This report is a study of some of those who have stopped flying, in order to learn how they have handled the goal conflicts involved in their decision. The report moves beyond the simple dichotomy for and against flying and instead it focuses on what we can deduce in terms of policy implications from those who voluntarily choose to stop flying because of Climate change.

 

1 daSVnLo9HOAENojqVq_RYQ.jpg
PREVIEW01.jpg

Forskning och publikationer

Här samlar jag mina böcker, rapporter och skrifter.

Om retoriskt tänkande och lärande i komplexa frågor

Bok:  "Aristoteles retoriska toposlära. En verktygsrepertoar för fronesis"
Södertörns Högskola Skrifter 2017
Boken består av sju essäer som på olika vis försöker förstå vad Aristoteles toposlära är, hur den fungerar och vad man kan göra med den. Essäerna tar alla på ett eller annat vis sin utgångspunkt i ett särskilt perspektiv – nämligen att Aristoteles toposlära kan förstås som en verktygsrepertoar för handlingsklokhet – eller vad Aristoteles kallade fronesis.

klokhet.png

Bok: "Finns det genvägar till klokhet? - retorik som konsten att överväga"
Studentlitteratur AB  2003
Retorik som vi brukar tänka på som konsten att övertyga, lär vi i den här boken känna som konsten att överväga. Det retoriska övervägandet kan rusta oss för möten med en oförutsägbar och föränderlig verklighet, där rationalitet och bildning förvisso har betydelse, men där fantasi, lyhördhet och förmåga att byta perspektiv kan vara ännu viktigare. Retoriken kan bli ett lika användbart redskap för att tänka och handla som för att tala och skriva. Kanske kan retoriken erbjuda om inte genvägar, så i alla fall vägar till klokhet.

kritisk självreflektion .png

Artikel: "Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande"

Högre Utbildning 2017
Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta bli att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning

teorier _o_praktiskt_tankande.png

Artikel:  "Att få ihop teorier, praktik och kritiskt tänkande i seminariet – ett topiskt förslag"
Högre Utbildning, Vol 6 Nr 1 (2016)
Å ena sidan innebär högre utbildning en inskolning i en disciplins tankepraktiker – där teorier och begreppsapparater är en del. Å andra sidan är högskolans uppgift att utbilda kritiskt tänkande individer som kan tänka nytt och tänka om. Ibland kan man som lärare uppleva att dessa mål är svåra att förena. I denna artikel analyseras några olika utmaningar utifrån ett toposdidaktiskt synsätt som har utvecklats ur den retoriska läran om topos som är en pedagogik för perspektivbyte och perspektivering. Topos är de värden, begrepp och tankeoperationer som strukturerar olika språkliga praktiker.

Aristoteles_enthymem.png

Artikel: "Aristoteles enthymem"
Retorikförlaget, 2010
Aristoteles enthymem har ofta beskrivits som en syllogism som antingen saknar en premiss eller som bygger på det osäkra. Det är tolkningar som har växt fram i relief mot logiken och som får konsekvenser för vad vi ser och inte ser när vi studerar mänsklig kommunikation. I artikeln undersöks några sådan tolkningar av enthymemet. Dessa ställs sedan mot ett alternativt betraktelsesätt där enthymemet ses som en diskursiv process där talarens resonemang aktiverar lyssnarens meningsstrukturer så att det uppstår någon form av koherens

 

att_gora_tankande_synligt.png

Bokkapitel: "Att göra tänkandet synligt med topisk analys"
Det här kapitlet handlar om hur den professionelle som be­ forskar sin erfarenhet kan öka kvaliteten i sin analys genom att utveckla förmågan att urskilja och ta ansvar för sitt tän­ kande. Det är förstås också relevant för den som handleder erfarenhetsbaserade arbeten.

bottom of page